مدیریت قرارداد ها

مدیریت قرارداد ها

در این بخش از نرم افزار امکان ثبت قراردادهای سازمان اعم از قراردادهای درآمدی و هزینه ای به همراه مستندات مربوطه وجود دارد. قراردادهای هزینه ای قراردادهایی هستند که سازمان ما در نقش کارفرما و دریافت کننده خدمات بوده و هزینه دریافت خدمات را به پیمانکار پرداخت می کند. قراردادهای درآمدی قراردادهایی هستند که سازمان ما در نقش پیمانکار و ارائه دهنده خدمات بوده و هزینه ارائه خدمات را از کارفرما دریافت می کند.

 1. امکانات بخش قراردادها
   امکان ثبت اطلاعات قراردادهای سازمان (مشتمل بر قراردادهای هزینه ای و درآمدی)
   امکان ثبت و بارگذاری اسکن قراردادهای منعقده
   امکان دریافت گزارشات متنوع از لیست قراردادهای سازمان با فیلترینگ متنوع روی پارامترها و فیلدهای مختلف
   ثبت تضامین مرتبط با قرارداد اعم از ضماتنامه حسن انجام کار، پیش پرداخت، به تفکیک نوع تضمین (ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و …)
   کنترل دوره تضمین پیمان و ثبت تحویل مجدد تضامین به پیمانکاران پس از اتمام دوره تضمین
   ثبت شناسنامه مالی قراردادها و درصد کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت و …
   ثبت الحاقیه های مرتبط با قرارداد اعم از الحاقیه در خصوص مبلغ، مدت و موضوع
   امکان ثبت درخواست الحاقیه قراردادها و گردش آنها مشابه درخواست قراردادهای جدید
   ثبت اطلاعات صورتوضعیت پیمانکاران و سایر پرداخت ها نظیر پیش پرداخت و استرداد حسن انجام کار
   انجام محاسبات کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت و مبالغ کارکرد خالص و ناخالص پیمانکاران
   امکان مشاهده تراز مالی قراردادها و دریافت گزارش از خلاصه وضعیت پیشرفت ریالی و فیزیکی قراردادها
   امکان دریافت گزارش از لیست قراردادها و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه
   امکان دریافت گزارش قراردادها با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل
کاتالوگ
icon
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟