مدیریت مزایده در نرم افزار مدیریت قراردادها

سازمانهای بزرگ از طریق مزایده فروش اموال و املاک توقیف شده و یا مستعمل خود اقدام به فروش آنها می نمایند. در این بخش اطلاعات مزایده ها مشتمل بر مشخصات شناسنامه ای مزایده و اقلام قابل فروش در آنها ثبت می گردد. همچنین وب سایت مزایده های سازمان جهت ارائه لیست و شرایط و اقلام مزایدهای فروش اموال و املاک سازمان به بخش خصوصی با امکان دانلود اسناد مربوطه قابل پیاده سازی به صورت سفارشی در پرتال سازمانها می باشد. همچنین لیست مشتریان و شرکت کنندگان در مزایده به همراه قیمتهای پیشنهادی نیز قابل ثبت می باشد. در پایان نیز ضمن امکان ثبت برنده و یا برنده های مزایده ارتباط سیستمی بین مزایده ها و قراردادهای درآمدی نیز قابل ثبت و پیگیری می باشد.

امکانات بخش مزایده ها : 

  • امکان ثبت اطلاعات مزایده های فروش اموال و املاک سازمان
  • امکان نمایش مزایده های سازمان در پایگاه اینترنتی سازمان
  • امکان ثبت اقلام موجود در مزایده به همراه قیمت پایه آنها
  • امکان ثبت قیمتهای پیشنهادی مشتریان شرکت کننده در مزایده
  • امکان ثبت نتایج جلسه گشایش پاکات مزایده به همراه برنده و یا برنده های مزایده
  • برقراری لینک سیستمی بین مزایده و قرادادهای درآمدی مربوطه
  • امکان دریافت انواع گزارشات از مزایده های سازمان به همراه خروجی اکسل
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟