• تلفن تماس :66564382-021 - تماس اضطراری(7265 444 0919)
 • info@contractsoft.ir  

مدیریت قرارداد ها

مدیریت قراردادها

در این بخش از نرم افزار امکان ثبت قراردادهای سازمان اعم از قراردادهای درآمدی و هزینه ای به همراه مستندات مربوطه وجود دارد. قراردادهای هزینه ای قراردادهایی هستند که سازمان ما در نقش کارفرما و دریافت کننده خدمات بوده و هزینه دریافت خدمات را به پیمانکار پرداخت می کند. قراردادهای درآمدی قراردادهایی هستند که سازمان ما در نقش پیمانکار و ارائه دهنده خدمات بوده و هزینه ارائه خدمات را از کارفرما دریافت می کند.

امکانات بخش قراردادها :

 • امکان ثبت اطلاعات قراردادهای سازمان (مشتمل بر قراردادهای هزینه ای و درآمدی)
 • امکان ثبت و بارگذاری اسکن قراردادهای منعقده
 • امکان دریافت گزارشات متنوع از لیست قراردادهای سازمان با فیلترینگ متنوع روی پارامترها و فیلدهای مختلف
 • ثبت تضامین مرتبط با قرارداد اعم از ضماتنامه حسن انجام کار، پیش پرداخت، به تفکیک نوع تضمین (ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و …)
 • کنترل دوره تضمین پیمان و ثبت تحویل مجدد تضامین به پیمانکاران پس از اتمام دوره تضمین
 • ثبت شناسنامه مالی قراردادها و درصد کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت و …
 • ثبت الحاقیه های مرتبط با قرارداد اعم از الحاقیه در خصوص مبلغ، مدت و موضوع
 • امکان ثبت درخواست الحاقیه قراردادها و گردش آنها مشابه درخواست قراردادهای جدید
 • ثبت اطلاعات صورتوضعیت پیمانکاران و سایر پرداخت ها نظیر پیش پرداخت و استرداد حسن انجام کار
 • انجام محاسبات کسورات بیمه، مالیات، حسن انجام کار، پیش پرداخت و مبالغ کارکرد خالص و ناخالص پیمانکاران
 • امکان مشاهده تراز مالی قراردادها و دریافت گزارش از خلاصه وضعیت پیشرفت ریالی و فیزیکی قراردادها
 • امکان دریافت گزارش از لیست قراردادها و مشاهده اطلاعات و مستندات مربوطه
 • امکان دریافت گزارش قراردادها با فیلترهای متنوع از فیلدهای گزارش با امکان خروجی اکسل
چه طوری میتونم کمکتون کنم ؟