• تلفن تماس :66564382-021
  • info@contractsoft.ir 

مدیریت الحاقیه ها

در عقد هر قراردادی ممکن است اضافه شدن الحاقیه ضرورت پیدا کند و طرفین بعد از بررسی قرارداد توافقات دیگری را انجام می دهند و زمان، مبلغ و یا تعهدات را بنا به ضرورت به متن اصلی قرارداد اضافه و یا کم می نمایند که این کار بدون برهم زدن متن اصلی و یا کسر از آن صورت می گیرد و فقط با اتصال الحاقیه انجام می گیرد. در نرم افزار قراردادها، شما قادر هستید الحاقیه ها، متمم ها و افزایش و کاهش های مربوط به قرارداد که در قالب زمان، هزینه و یا تعهدات امکان ثبت و مدیریت دارند. الحاقیه باید همسو با مفاد متن اصلی قرارداد باشد و نباید متن قرارداد رادچار تغییر نماید و به ابطال قرارداد منجر شود بلکه باید تکمیل کننده قرارداد و در راستای اهداف قرارداد تنظیم گردد. امکانات موجود در این قسمت :

امکانات بخش الحاقیه در نرم افزار قراردادها

  • 1. امکان ثبت الحاقیه مبلغی برای کاهش یا افزایش مبلغ
  • 2. امکان ثبت الحاقیه زمانی برای تغییر زمان اجرای قرارداد
  • 3. امکان ثبت الحاقیه موضوعی یا تعهدی برای تغییر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین قرارداد
  • 4. امکان ثبت بودجه و اعتبار جهت پوشش تغییرات مبلغ قرارداد پیرو الحاقیه
  • 5. امکان ثبت کمیسیون ها و مصوبات آنها در رابطه با الحاقیه